Ramakrishna Math, Thrissur
Ramakrishna Math, Thrissur
(A Branch Centre of Ramakrishna Math, Belur Math)
0

Valmiki Ramayanam I (Malayalam)

Rs.350.00
ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പരമപ്രമാണങ്ങൾ വേദങ്ങൾ. വേദമറിയുവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളാണ്. സജ്ജനങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും പ്രമാണങ്ങൾതന്നെ. ഇവയിൽ സജ്ജനാചാരങ്ങളെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രമാണമായ മഹാഗ്രന്ഥമാണ് രാമായണം. മനുമഹർഷി തുടങ്ങിയവർ വർണ്ണിച്ച വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ പരിപാലി ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതു ധർമ്മശാസ്ത്രവുമാണ്.
Pages
667
Author
Swami Sidhinathananda
Binding
Hardbound
Add to Cart
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.